subtiel samenspel
van functionaliteit
en esthetiek

'

disclaimer

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met Phonix of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie (voor verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of dat zij geen inbreuk vormen). De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent ervoor verantwoordelijk uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.


Phonix noch één van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolg-schade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.


Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Phonix gecorrigeerd zullen worden naar Phonix’s goeddunken. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Phonix behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Phonix alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit betreffende de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.


De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Phonix herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Phonix.


Hoewel Phonix al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virus-vrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.


Wilt u een foto en/of afbeelding van internet op uw akoestisch paneel af laten drukken dan dient u rekening te houden met het feit dat deze werken vaak door auteursrechten beschermd zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor gebruik hiervan.